Seniority List

TitleDateDownload
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್-02 ಹುದ್ದೆಗ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 02/09/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-02 ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 01/09/2020 Download
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ.ಗ್ರೇಡ್-2/ದೈ.ಶಿ. ಗ್ರೇ-1 ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 31/08/2020 Download
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ.ಗ್ರೇಡ್-2/ದೈ.ಶಿ. ಗ್ರೇ-1 ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ 31/08/2020 Download
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ.ಗ್ರೇಡ್-2/ದೈ.ಶಿ. ಗ್ರೇ-1 ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 29/08/2020 Download
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ.ಗ್ರೇಡ್-2/ದೈ.ಶಿ. ಗ್ರೇ-1 ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 29/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ “ಸಿ” ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ31-07-2020 29/08/2020 Download
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೈ.ಶಿ.ಶಿ ಗೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-02 ಹಾಗೂ ದೈ.ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-01 ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ -ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 29/08/2020 Download
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೈ.ಶಿ.ಶಿ ಗೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-02 ಹಾಗೂ ದೈ.ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-01 ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ 1:2 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 28/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 1:1 25/08/2020 Download
ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದ ಸೇವಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 25/08/2020 Download
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ.ಗ್ರೇಡ್-2/ದೈ.ಶಿ. ಗ್ರೇ-1 ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ 1:1 ಅನುಪಾತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 14/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪನ 14/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವೃಂದ 14/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದ 14/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ 14/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 14/08/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪನ 24/07/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವೃಂದ 24/07/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದ 24/07/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ 24/07/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ PROVISIONAL ELIGIBILITY ಜ್ಞಾಪನ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ 24/07/2020 Download
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ.ಗ್ರೇಡ್-2 ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 15/07/2020 Download
ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸ.ಶಿ.ಗ್ರೇಡ್-2/ದೈ.ಶಿ. ಗ್ರೇ-1 ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ 1:2 ಅನುಪಾತದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 13/07/2020 Download
ಸೇವಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ 04/07/2020 Download
ಸೇವಕ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಹುದ್ದೆಯ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 04/07/2020 Download
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ 04/07/2020 Download
ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ದ್ವಿ.ದ.ಸ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 04/07/2020 Download
ಕನ್ನಡ/ಉರ್ದು/ಮರಾಠಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 17/06/2020 Download
2018ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪನ 17/06/2020 Download
2018ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 17/06/2020 Download
2019ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪನ 17/06/2020 Download
2019ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 17/06/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪನ 03/06/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವೃಂದ 03/06/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ-ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದ 03/06/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದ 03/06/2020 Download
2018ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪನ 03/06/2020 Download
2018ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 03/06/2020 Download
2019ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾಪನ 03/06/2020 Download
2019ನೇ ಬ್ಲಾಕ ಅವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 03/06/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ. 29/05/2020 Download
ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ. 29/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ Final ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ Final ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ Final ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ Final ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ Final ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ Final ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ Finalಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ \ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ Final ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ Final ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 13/05/2020 Download
ಬಿ.ಎಡ್/ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಹೂಂದಿದ ಪದವಿಧರ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2018-ಅಧಿಸೂಚನೆ date 18/03/2020 18/03/2020 Download
ಬಿ.ಎಡ್/ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಹೂಂದಿದ ಪದವಿಧರ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2018 18/03/2020 Download
ಬಿ.ಎಡ್/ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಹೂಂದಿದ ಪದವಿಧರ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಿರಸ್ಕ್ರತ ಪಟ್ಟಿ 2018,2019 18/03/2020 Download
ಬಿ.ಎಡ್/ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಹೂಂದಿದ ಪದವಿಧರ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-ಅಧಿಸೂಚನೆ 18/03/2020 Download
ಬಿ.ಎಡ್/ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ ತರಬೇತಿ ಹೂಂದಿದ ಪದವಿಧರ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 18/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ Final ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ Final ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 17/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 09/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ Final ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ Final ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 07/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ Final ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/03/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ –ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ –ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳಿಯ ವ್ರಂದ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವ್ರಂದ ದಿನಾಂಕ 01/01/2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 11/02/2020 Download