ದಾಖಲೆಗಳು

TitleDateDownload
ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ರಂದದ CRP/BRP/ECO 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ-ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ 22/05/2020 Download
ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ರಂದದ CRP/BRP/ECO 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 22/05/2020 Download
ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ರಂದದ CRP/BRP/ECO 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 22/05/2020 Download
ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ರಂದದ CRP/BRP/ECO 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ-ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ 19/05/2020 Download
ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ರಂದದ CRP/BRP/ECO 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 19/05/2020 Download
ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ರಂದದ CRP/BRP/ECO 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 19/05/2020 Download
ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸಿ ಇಂದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ 08/05/2020 Download
ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿಗೆ ಚಾಲನ ಆದೇಶ 08/05/2020 Download